Jačanje civilnog društva i učešće zainteresiranih strana

Jačanje civilnog društva i učešće zainteresiranih strana

Od svog osnivanja, REC ima mandat da pomogne u razvoju snažnog i održivog civilnog društva u oblasti zaštite okoliša. U ispunjavanju svog mandata, REC nastoji da ojača ulogu organizacija civilnog društva (OCD) i poboljša njihovo znanje, vještine, kapacitete, infrastrukturu i održivost.

Kao strateški partner za implementaciju UNECE Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Arhuska konvencija), REC pruža zakonodavnu, političku i institucionalnu podršku zainteresovanim stranama u oblasti zaštite okoliša, kao i podršku u izgradnji kapaciteta za implementaciju Arhuske konvencije i njenog Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija (PRTR Protokol).

Ciljevi REC-a su:

 • pružiti procjene, preporuke i omogućiti izgradnju kapaciteta za vladine službenike, OCD i druge zainteresovane strane;
 • stvoriti uslove za dijalog sa više zainteresovanih strana;
 • ojačati participativne pristupe i olakšati konsultacije sa javnošću / zainteresovanim stranama;
 • promovisati praktičnu implementaciju Arhuske konvencije, drugih relevantnih međunarodnih sporazuma i zakonodavstva EU, kao i nacionalnog zakonodavstva; i
 • pružiti podršku u pripremama za ratifikaciju PRTR Protokola i pomoći u izgradnji relevantnih kapaciteta zvaničnika, operatora i OCDa.

Ključne aktivnosti u ovoj oblasti ekspertize uključuju:

 • podršku organizacijama civilnog društva (OCD) kroz dodjelu grantova, izgradnju kapaciteta, umrežavanje i programe održivosti OCD-a;
 • obuku lidera civilnog društva i jačanje suradnje među organizacijama civilnog društva, kao i između vlasti i civilnog društva, kako bi se ojačao njihov uticaj u procesu donošenja odluka;
 • podršku potpisnicama Arhuske konvencije za postizanje učinkovitije implementacije u područjima koja su identificirana kao glavni nedostaci ili poteškoće u Jugoistočnoj Evropi (JIE);
 • razvoj i sprovođenje programa izgradnje kapaciteta za službenike i OCD na lokalnom i regionalnom nivou u JIE da bi se pomogla integracija i primjena principa učešća javnosti u procesu donošenja odluka u oblasti procjene uticaja na okoliš (EIA) i strateške procjene uticaja na okoliš (SEA);
 • jačanje svijesti i izgradnja kapaciteta sudija, tužilaca, predstavnika ministarstava i OCD-a u vezi sa implementacijom III Stuba Arhuske konvencije (Pristup pravdi), relevantnih direktiva EU i nacionalnog zakonodavstva, a takođe i podsticanje dijaloga o smanjenju/uklanjanju prepreka za pristup pravdi u JIE;
 • pružanje podrške stranama Arhuske konvencije za njeno efikasnije sprovođenje u oblastima identificiranim kao glavni nedostaci ili sa poteškoćama;
 • pružanje pomoći Agencijama za zaštitu okoliša za uspostavljanje i upravljanje PRTR sistemima, u skladu sa PRTR Protokolom i zahtjevima EU E-PRTR;
 • podrška pripremama za ratifikaciju PRTR Protokola, podizanje nivoa svijesti i razumijevanja među operaterima i OCD-ima u pogledu njihove uloge i odgovornosti;
 • integracija zahtjeva za učešće javnosti u različitim oblastima, uključujući upravljanje vodama i implementacija Okvirne direktive o vodama; pitanja nuklearne energije i druga energetska pitanja; klimatske promjene; lokalni ekološki akcioni planovi (LEAP); održiva potrošnja i proizvodnja; Natura 2000 i upravljanje otpadom;
 • fasilitiranje razmjene iskustava između zemalja članica EU, jugoistočne Evrope i zemalja Istočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije (EECCA); i
 • identificiranje najboljih praksi u participativnom upravljanju i učešću javnosti, i njihovo integriranje u sektore voda, otpada, energetike, transporta, zaštite prirode, klimatskih promjena i održive potrošnje i proizvodnje.