Obrazovanje za održivi razvoj

Obrazovanje za održivi razvoj

REC direktno doprinosi UNESCO globalnom akcionom planu za obrazovanje za održivi razvoj (ESD) i Strategiji UNECE-a o OOR-u, i fasilitira postizanje Ciljeva Održivog Razvoja Ujedinjenih nacija (UN SDGs) kroz izgradnju kapaciteta za sprovođenje Agende UN za održivi razvoj (UN 2030).

REC pruža profesionalne savjete donosiocima odluka o obrazovnoj politici; promoviše dijalog i međunarodnu saradnju među različitim interesnim grupama; širi znanje o politici i instrumentima za OOR; razvija inovativne multimedijalne alate u elektronskim/online i štampanim formatima za upotrebu u učionici; gradi kapacitete regionalnih, nacionalnih i subnacionalnih zainteresiranih strana; i fasilitira učešće javnosti u kreiranju politike.

Rad REC-a je prepoznat u raznim međunarodnim forumima. Na Svjetskoj konferenciji o Obrazovanju za održivi razvoj (2014), obrazovni paket Zeleni Paket/Green Pack je odabran kao jedna od 25 najboljih praksi OOR-a na globalnom nivou. U evaulacionom izvještaju "10 godina Strategije UNECE-a o OOR-u, 2005-2015." istaknut je regionalni program "OOR na Zapadnom Balkanu" (koji uspješno integriše vještine i vrijednosti održivog razvoja u tekuće obrazovne reforme u regionu) I Zeleni Paket/Green Pack kao najbolja praksa. REC je takođe jedan od ključnih partnera u UNESCO-ovom Globalnom akcionom programu (GAP) o OOR-u i član Prioritetnog područja djelovanja 3 GAP-a, a takođe direktno doprinosi svim drugim prioritetnim akcijama kroz edukativne aktivnosti organizacije.

 

 

U okviru ove ekspertske oblasti, REC ima za cilj:

 • razviti politički okvir za promovisanje koristi od procesa "Životna sredina za Evropu" i implementaciju UNECE Strategije za OOR na sub-regionalnom i na nacionalnom nivou;
 • doprinijeti implementaciji Strategije Evropske komisije za 2012. godinu "Preispitivanje obrazovanja";
 • pružiti podršku implementaciji Strategije Jugoistočna Evropa 2020, fasilitirajući pametan, održiv i inkluzivan rast kroz visoko kvalitetno obrazovanje;
 • kreirati specifične obrazovne alate koji promovišu znanje, vrijednosti i vještine vezane za održivi razvoj kroz holistički i interdisciplinarni pristup;
 • ojačati obuku nastavnika kroz razmjenu iskustava i saradnju; i
 • podizati svijest javnosti kroz razvoj alata i kampanja o pitanjima održivog razvoja.

Četiri glavna cilja vezana za implementaciju ciljeva održivog razvoja (SDG-a) su:

 • predstavljanje SDG-a zainteresiranim stranama na odgovarajući i razumljiv način;
 • izgradnja kapaciteta za donosioce odluka na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou;
 • pokretanje regionalnih i nacionalnih aktivnosti za implementaciju SDG-a; i
 • podizanje nivoa svijesti javnosti o SDG-a korištenjem namjenski osmišljenih raznovrsnih aktivnosti.

Među svojim aktivnostima za promovisanje koncepta održivog razvoja, REC je uključen u:

 • uspostavljanje radnih grupa za OOR koje se sastoje od visokih vladinih zvaničnika i nacionalnih eksperata;
 • istraživanje o školskim programima i obrazovnim standardima kako bi se identifikovale snage, slabosti i potrebe vezane za integraciju vještina i vrijednosti održivog razvoja u formalne nastavne planove i programe i razvoj nacionalnih akcionih planova za OOR koji odražavaju standarde i preporuke UN-a;
 • prilagođavanje i unapređenje nastavnih planova i programa na osnovu identifikovanih potreba i u kontekstu specifičnih izazova OOR u ciljnim zemljama;
 • razvoj interdisciplinarnih i interaktivnih multimedijalnih alata za OOR;
 • organizovanje lokalnih obuka trenera praćenih sveobuhvatnim programima obuke nastavnika o OOR na nacionalnom nivou u ciljnim zemljama;
 • podršku aktivnostima podizanja svijesti kako bi se promovisalo OOR na nacionalnom nivou, uključujući i razvoj formalnih i neformalnih mreža obrazovnih profila i nastavnika za OOR; i
 • podsticanje preduzetništva i stvaranje zelenih radnih mjesta kroz program malih grantova za srednje škole.