Okoliš i zdravlje

Okoliš i zdravlje

Ova ekspertna oblast je povezana sa Evropskim procesom za okoliš i zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije.  Podržava implementaciju EU Akcionog plana za okoliš i zdravlje (E&H), kao i Deklaracije četvrte Ministarske konferencije o okolišu i zdravlju i Dječijeg akcionog plana za okoliš i zdravlje za Evropu (CEHAPE), koje su potpisale 53 zemlje WHO regiona Evrope u Budimpešti 2004. god.  REC je takođe učestvovao u pripremama za petu i šestu Ministarsku konferenciju o okolišu i zdravlju, održanih u Italiji u 2010. god. i u Ostravi u 2017. god. i pruža podršku implementaciji Parmske deklaracije o okolišu i zdravlju i Deklaraciji iz Ostrave.

Ciljevi RECa u ovoj ekspertnoj oblasti su:

 • podržati suradnju između sektora okoliša i zdravlja putem integracije politika na međunarodnom i nacionalnom nivou u svim zemljama korisnicama REC programa i u Istočnoj Evropi, Kavkazu i Centralnoj Aziji (EECCA region);
 • jačati ulogu principa predostrožnosti u javnom zdravlju i zaštiti okoliša, sa posebnim fokusom na budućnost naše djece;
 • promovisati implementaciju CEHAPE-a i Ciljeva održivog razvoja (SDG) vezanih za zdravlje kroz aktivno učešće u evropskim procesima i kroz primjenu efikasnih instrumenata i alata za saradnju zainteresovanih strana; i
 • učešće na regionalnom nivou u sprovođenju CEHAPE-a, a posebno u primjeni Prioritetnog cilja 3 o smanjenju i prevenciji respiratornih bolesti uslijed zagađenja zraka na otvorenom i unutrašnjem prostoru.

U okviru ove ekspertne oblasti, aktivnosti i usluge REC-a obuhvataju:

 • učešće u izradi evropske politike o okolišu i zdravlju, sa posebnim osvrtom na EU Strategiju za okoliš i zdravlje kao i na potrebe zemalja Jugoistočne Evrope i EECCA zemalja;
 • implementaciju CEHAPE programa, pružanjem platforme za razmjenu informacija i dobre prakse među evropskim zemljama i regionima i naročito pružanje doprinosa u sprovođenju Regionalnog prioritetnog cilja 3 CEHAPE programa na prevenciji i smanjenju respiratornih bolesti;
 • kontinuiranu procjenu posvećenosti Deklaracijama iz Budimpešte, Parme i Ostrave;
 • implementaciju akcionog plana Panevropskog programa za saobraćaj, zdravlje i okoliš (PEP), kroz koordinaciju, praćenje napretka i preduzimanje odgovarajućih aktivnosti u školama u regionu;
 • aktivnosti vezane za ekstremne vremenske nepogode koje su rezultat klimatskih promjena, a koje zahtijevaju proaktivan i multidisciplinarni pristup povezan sa zdravljem ljudi;
 • stvaranje uslova za nacionalne strategije za adaptaciju na klimatske promjene, sa naglaskom na okoliš i zdravlje;
 • praćenje razvoja u oblasti održive proizvodnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije, kao i smanjenje rizika po zdravlje koji potiču od proizvodnje, distribucije i potrošnje energije; i
 • fokusiranje na "zdrave" i "otporne na klimu" gradove.