Zakonodavstvo u oblasti okoliša, politike i instrumenti

Zakonodavstvo u oblasti okoliša, politike i instrumenti

REC pruža pravnu stručnu i tehničku pomoć za razvoj, implementaciju i sprovođenje zakonodavstva u oblasti okoliša na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. Također podržava razvoj lokalnih politika zaštite okoliša vođenih principima dobrog upravljanja koristeći participativno planiranje i donošenje odluka na osnovu konsenzusa, čime se obezbjeđuje transparentnost i odgovornost lokalnih vlasti.

Nakon dugoročne posvećenosti reformi zaštite okoliša u centralnoj i istočnoj Evropi (CIE) i jugoistočnoj Evropi (JIE), REC fasilitira proces pridruživanja i pristupanja EU podržavajući transpoziciju i primjenu pravne stečevine (acquis) iz oblasti zaštite okoliša EU, promovišući pristupanje multilateralnim sporazumima o okolišu i jačanju regionalne suradnje i umrežavanje. Poseban naglasak je dat poboljšanju efikasnosti agencija za sprovođenje zakona u vezi sa poštovanjem zakonodavstva o zaštiti okoliša i borbom protiv krivičnih djela u oblasti okoliša.

Analiza različitih oblasti politike zaštite okoliša, sa posebnim fokusom na ulogu finansijskih instrumenata i integraciju pitanja okoliša u strukturne fondove EU na nivou programiranja i implementacije projekta, predstavlja važan i široko prepoznatljiv aspekt rada REC-a. REC takođe doprinosi učenju o EU politikama na nivou cijele zemlje i kapitalizaciji praksi među regionalnim akterima u cilju jačanja regionalnih politika EU u oblasti okoliša i efikasnosti resursa.

Ključni ciljevi REC-a u ovoj ekspertnoj oblasti su:

 • pružanje podrške za efikasan razvoj sveobuhvatnog zakonodavnog okvira u skladu sa pravnom stečevinom EU za okoliš kroz primjenu regionalnog strateškog pristupa koji podstiče dijalog i suradnju, razmjenu rezultata i rješenja, kao i zajedničko sprovođenje aktivnosti;
 • pružanje podrške za razvoj lokalnih ekoloških politika u skladu sa standardima EU i principima održivog razvoja;
 • pružanje podrške za sprovođenje multilateralnih sporazuma o okolišu;
 • povećanje efikasnosti izvršnih institucija, inspekcija, pravosuđa, policije i drugih relevantnih organa u vezi sa usklađivanjem zakonodavstva zaštite okoliša;
 • poboljšanje razmjene iskustava i znanja sa zemljama članicama EU kroz snažniju suradnju sa mrežama koje se bave sprovođenjem propisa, kao i kroz obuku i programe razmjene;
 • razvoj kapaciteta za sprovođenje propisa u ciljnim zemljama u cilju smanjenja učestalosti određenih aktivnosti eko kriminala;
 • jačanje regionalne i međunarodne saradnje između ekoloških inspektora, institucija koje izdaju dozvole, sudija, tužilaca i policije stvaranjem nove regionalne mreže za borbu protiv ilegalne sječe šume i eko kriminala;
 • jačanje regionalnog i međunarodnog povezivanja među inspektorima zaštite okoliša, autorima dozvola, sudijama, tužiocima i policije stvaranjem i održavanjem regionalnih mreža za borbu protiv određenih krivičnih djela u oblasti zaštite okoliša;
 • podržati bolju integraciju pitanja zaštite okoliša u Strukturne i Kohezione fondove EU, instrumente regionalne politike, razvojne programe i finansijske instrumente međunarodnih finansijskih institucija;
 • doprinijeti političkim i sektorskim diskusijama o aspektima zelene ekonomije, posebno o ulozi finansijskih instrumenata, ali i o ozelenjavanju sektora kao što su vodoprivreda i otpad;
 • dalja podrška strateškom planiranju ulaganja u okoliš u jugoistočnoj Evropi i otvaranje prema zemljama Istočnog partnerstva;
 • pružati savjete i podršku donosiocima regionalnih politika EU, naročito u vezi sa programima za investiranje za rast/razvoj i zapošljavanje;
 • pružati podršku reformi obrazovne politike kroz edukaciju za održivi razvoj; i
 • podržati implementaciju Strategije Jugoistočne Evrope 2020, omogućavajući pametan, održiv i inkluzivan rast kroz visoko kvalitetno obrazovanje.

REC surađuje sa donosiocima odluka iz oblasti okoliša (kao što su ministarstva, državni i regionalni organi za zaštitu okolišai agencije odgovorne za razvoj i primjenu zakona), pravosuđa, finansijskim institucijama, zagovornicima infrastrukturnih projekata, Evropskom komisijom i međunarodnim organizacijama i institucijjama.

Konkretne aktivnosti uključuju:

 • pomoć u transpoziciji i implementaciji EU pravnie stečevine za okoliš, kroz prijedlog odredbi za praćenje napretka i provjeru usklađenosti;
 • pomoć u praktičnoj primjeni i sprovođenju zakona o zaštiti okoliša, kroz pružanje izgradnje kapaciteta institucija za sprovođenje zakona (inspektorata, policije, carina, šumskih čuvara itd.), izradom vodiča i materijala za obuku i podizanjem svijesti sudija i tužilaca;
 • izrada tehničke procjene analizirajući usklađenost nacionalnih mjera država članica EU sa određenim direktivama u sektoru okoliša;
 • pomoć u sprovođenju propisa o eko kriminalu, kroz pružanje izgradnje kapaciteta službenika policije, tužilaca i carinika kao i podizanjem svijesti sudova i sudija;
 • pomoć u izradi nacionalnih i regionalnih akcionih planova za borbu protiv ilegalne sječe i programa izgradnje kapaciteta usmjerenih na upravljanje šumama i suzbijanje nelegalne sječe;
 • podsticanje bilateralnih aranžmana za prekogranično upravljanje vodnim resursima;
 • sprovođenje pravnih analiza i razvoj alata za izgradnju kapaciteta i pravnog upravljanja, uključujući principe, dobrovoljna načela i instrumente o pitanjima od regionalnog značaja;
 • pružanje podrške sekretarijatima različitih konvencija za promovisanje pristupa multilateralnim sporazumima o zaštiti okoliša;
 • pružanje pomoći u izradi nacionalnih i regionalnih akcionih planova za suzbijanje ekološkog kriminala (kao što je ilegalna sječa) i smanjenje rizika od katastrofa (kao što su šumski požari);
 • pomoć u izradi lokalnih akcionih planova za zaštitu okoliša;
 • fasilitiranje dobrog upravljanja, izgradnja povjerenja, umrežavanje i saradnju u oblasti zaštite okoliša kroz partnerstva i neformalne regionalne mreže;
 • podrška regionima EU da ozelene različite sektore svojih ekonomija;
 • analiziranje implikacija različitih politika EU na zelenu ekonomiju;
 • podrška strateškom planiranju ekoloških investicija, uključujući identifikaciju i prioritizaciju infrastrukturnih ekoloških investicionih projekata, kao i u formulisanju investicionih projekata na nacionalnom i opštinskom nivou;
 • promovisanje integracije okoliša u fondove EU, kao i u nacionalne i regionalne razvojne fondove, na nivou programiranja, odabira projekata i praćenja;
 • podrška kreatorima EU politika kroz alate i informacije za poboljšanje učinka regionalnih razvojnih programa i instrumenata;
 • suradnja sa nacionalnim institucijama kako bi prilagodili i dopunili obrazovne programe u skladu sa vrijednostima, vještinama i principima održivog razvoja, kao i sa tekućim evropskim strategijama reforme obrazovanja; i
 • pružanje pomoći u razvoju mehanizama za osiguranje kvaliteta.