Prirodni resursi

Prirodni resursi

U okviru ove ekspertne oblasti REC se bavi rješavanjem izazova povezanih sa negativnim uticajima na okoliš nastalih korštenjem prirodnih resursa; rastućim troškovima osnovnih sirovina i minerala, njihovom nestašicom i nestabilnosti cijena kao i resursnoj zavisnosti EU. Pruža se podrška razvoju strategija efikasnosti nacionalnih resursa.  U fokusu su efikasnost sirovina, izvori sirovina, zamjena, nove sirovine, sekundarne sirovine, otpad kao resurs, efikasno korištenje zemljišta, korištenje voda kao resursa, kao i sekundarna upotreba biomase. REC posjeduje veliko i široko znanje u oblastima otpada i cirkularne ekonomije.  Pružena je podrška zemljama Evrope da otvore potencijale za Paket cirkularne ekonomije EU. REC već dugo pruža podršku Evropskoj komisiji u vezi sa zakonodavstvom o kvalitetu zraka i emisijama koje potiču od industrije.  U skladu sa svojom dugoročnom posvećenošću zaštiti biodiverziteta, REC takođe doprinosi oblikovanju i sprovođenju lokalnih, nacionalnih i relevantnih međunarodnih propisa o zaštiti prirode. Poseban akcenat dat je aktivnosti koje podržavaju razvoj ruralnih područja na način koji koristi i ljudskoj populaciji i prirodi, kao što su brendiranje projekata i izgradnja kapaciteta za lokalne aktere u oblasti održive poljoprivrede i turizma.

Glavni ciljevi vezani za održivost resursa su:

 • promovisanje implementacije EU Mape puta ka resursno efikasnoj Evropi u Centralnoj i Istočnoj Evropi, EU paketa cirkularne ekonomije EU i sa time povezanog zakonodavstva;
 • podrška primjeni strateških pristupa i procesa čiji cilj predstavlja održivo korištenje resursa;
 • podrška biznis sektoru u poboljšanju njihove resursne efikasnosti;
 • jačanje znanja o korištenju evropskih resursa i njegovom negativnom uticaju na okoliš i značaju; i
 • podrška ocjenjivanju implementacije, reviziji i daljem razvoju zakonodavstva o kvalitetu zraka i emisijama koje potiču od industrije.

Kljlučni ciljevi vezani za biodiverzitet i očuvanje prirode obuhvataju:

 • promovisanje integracije pitanja biodiverziteta i održivog korištenja resursa u obrazovanje i ruralni razvoj i na nacionalnom i na međunarodnom nivou;
 • prenos iskustva sa terena u nove evropske politike i zakonodavstvo o biodiverzitetu;
 • jačanje znanja relevantnih zainteresovanih strana o zelenoj infrastrukturi i uslugama ekosistema;
 • širenje podrške na lokalnom nivou za proglašenje i pravilno upravljanje novim zaštićenim područjima ili zonama kroz promovisanje REC-ovog brand-a “Obrazovanje za Naturu 2000″;
 • jačanje uloge ruralnih zajednica u upravljanju područjima bogatim biodiverzitetom, uključujući zaštićena područja i Natura 2000; i
 • jačanje suradnje i razmjene znanja o pitanjima relevantnim za biodiverzitet između nacionalnih kancelarija REC-a.
Aktivnosti u ovoj oblasti ekspertize raspoređene su u ovkiru sljedećih glavnih tema:
 •     efikasnost resursa;
 •     otpad i cirkularna ekonomija;
 •     kvalitet zraka i emisije koje potiču od industrije;
 •     eko-inovacije;
 •     biodiverzitet;
 •     zelena infrastruktura;
 •     usluge ekosistema;
 •     održiva poljoprivreda; i
 •     održivi turizam.