ICPDR odobrio prioritete upravljanja vodama za sliv rijeke Dunav

Treći ministarski sastanak Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube) održan je 9. Februara, 2016. u Beču (ARES TOWER), Austrija. Tokom sastanka , ministri i predstavnici visokog nivoa, odgovorni za upravljanje vodama iz podunavskih zemalja i Evropske komisije usvojili su dva plana upravljanja i Deklaraciju. "Ažurirani Plan upravljanja slivom rijeke Dunav 2015" (DBRM plan) i "I (prvi) Plan za upravljanje u slivu rijeke Dunav"

Februar 10, 2016

Treći ministarski sastanak Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube) održan je 9. Februara, 2016. u Beču (ARES TOWER), Austrija. Tokom sastanka , ministri i predstavnici visokog nivoa, odgovorni za upravljanje vodama iz podunavskih zemalja i Evropske komisije usvojili su dva plana upravljanja i Deklaraciju.

"Ažurirani Plan upravljanja slivom rijeke Dunav 2015" (DBRM plan) i "I (prvi) Plan za upravljanje u slivu rijeke Dunav" (DFRM plan) je razvijen u skladu sa evropskom Okvirnom direktivom o vodama i Direktivom o poplavama. Cilj oba plana je da obezijbedi čistije, zdravije i sigurnije vode za svakoga. Predviđene mjere će biti implementirane u periodu od šest godina, sa završetkom 2021: ciljevi su da se poboljša čistoća rijeka, jezera i podzemnih voda; stvore efikasni ekosistemi rijeka i jezera za životinje i biljke; i da se upravlja rizicima od poplava. Planovi uključuju mjere kao što je razvoj postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u cilju smanjenja zagađenja, izgradnja 146 podrški/pomagala za migraciju riba, kao i otvaranje prostora za zadržavanja voda radi ublažavanje šteta od poplava .


Aktivno uključivanje više zainteresovanih strana je jedan od osnovnih principa održivog upravljanja vodama, a to je potvrđeno i za sliv Dunava. Iz tog razloga ICPDR događaj je okupio različite aktere iz sliva, uključujući i organizacije kao što su REC, koja ima status "posmatrača" u ICPDR. Tokom godina, REC je aktivno sarađivao sa ICPDR-om o raznim pitanjima zaštite okoliša i upravljanja vodama.

Predstavnik Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (ISRBC) je dao Izjavu koja sadrži slijedeću poruku REC organizacije:

"Sprovođenje mjera na regionalnom i lokalnom nivou; pitanja integracija, kao što su zaštita okoliša i adaptacije na klimatske promjene, učešće javnosti i podizanje svijesti o temama kao što su IWRM i prevencije poplava; odgovaraju oblasti ekspertize Regionalnog centra za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu (REC)".

Dunavske avanture (Danube Adventure) onlajn-igrica

Pored toga, Dunavske avanture -onlajn igrica (http://www.danubeadventure.org/) zvanično je pokrenuta na ovom događaju . Nova online igrica - DanubeAdventure.org,  daje uzbudljive mogućnosti djeci da se uključe u pitanja vezana za rijeku Dunav. Igrica je kreirana i predstvalja mješavinu kviza i vještina.

: 807 views