Program USAID-a za razvoj projekata obnovljivih izvora energije na Zapadnom Balkanu

Novembar 03, 2016

Engility provodi projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) “Jačanje kapaciteta za izradu strategija niskoemisionog razvoja” (USAID EC LEDS Project) u cilju unapređenja čiste energije u regiji Evrope i Euroazije. USAID EC LEDS projekt namjerava odabrati te pružiti podršku za ograničen broj malih i srednjih preduzeća koja žele razvijati, vlastite, i raditi projekte vezane za obnovljive izvore energije (solarna, vjetar, biomasa) na Zapadnom Balkanu.

Projekt će pružiti tehničku, financijsku i savjetodavnu podršku odabranim preduzećima. Aplikanti podobni za finansiranje moraju biti iz jedne od zemalja učesnica u projektu: s Kosova, Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije.

Više informacija o procedurama prijave dostupno je u okviru Informativnog memoranduma za podnositelje zahtjeva.

Rok za podnošenje prijava je 30. novembar 2016 do 17:00 sati (CET).

: 582 views