Pitanja i odgovori u vezi SEEDLING poziva za male grantove

Novembar 15, 2017

U okviru Poziva za dostavljanje projektnih prijedloga koji je Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Ured u Bosni u Hercegovini, objavio u okviru Programa za dodjelu malih grantova SEEDLING projekta, podnosioci prijava su kontaktirali REC Ured u Bosni i Hercegovini putem elektronske pošte sa pitanjima koja se odnose na proces prijave do 10. novembra 2017. godine (20 dana prije isteka roka za podnošenje prijava). Odgovori su im blagovremeno dostavljeni (najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijedloga projekata) a u daljem tekstu ih i javno objavljujemo. Da bi se obezbijedio jednak tretman podnosilaca aplikacija, odgovoreno je na pitanja u skladu sa pravilom da REC ne može dati prethodno mišljenje o podobnosti aplikanata, ko-aplikanata, povezanih entiteta, akcija ili posebnih aktivnosti.

Pitanja (P) i odgovori (O) u vezi SEEDLING grant programa

 

P

Mi smo NVO  Edukativni centar Tim. Delujemo u Srbiji i želimo da konkurišemo za

projekat u okviru Programa za dodjelu malih grantova "SEEDLING projekta" Kako možemo da učestvujemo?

O

Obzirom da ste organizacija koja djeluje na teritoriji Republike Srbije Vašu aplikaciju trebate dostaviti u Kancelariju RECa u Srbiji. Poziv za dodjelu grantova za OCD iz Srbije možete pronaći na slijedećoj web stranici http://serbia.rec.org/news-item.php?id=44

P

Da li ista škola može biti korisnik više od jednog granta?

 

O

Ista škola ne može dobiti više od jednog granta.

 

P

Obzirom da želimo da se prijavimo na vaš poziv dodjela grantova imamo jedno pitanje. Naime,  kao obavezna dokumetacija pri apliciranju navedeno je da je neophodno dostaviti Aktualni izvod iz registra Udruženja koje izdaje Ministarstvo pravde kod kog je subjekt registrovan (ne starije od 3 mjeseca). Naše udruženje registrovano je kod nadležnog suda i nismo registrovani  u Ministarstvu pravde BiH te samim tim ne možemo dostaviti izvod iz registra.

Molim pojašnjenje.

O

Kako bi udruženje dokazalo posluje aktivno nepohodno je dostaviti Aktualni izvod iz registra Udruženja organa kod kog je udruženje registrovano. Udruženja koja su registrovana kod Ministartsva pravde, dostavljaju aktualni izvod izdat od strane Ministarstva pravde. Udruženja koja su registrovana kod nadležnog suda dostavljaju aktualni izvod iz sudskog registra nadležnog suda. Aktualni izvod nesmije biti stariji od 3 mjeseca.

P

Da li se pod partnerstvom smatra saradnja sa školama koje su korisnice projekta ili se partnerstvo odnosi samo na treća lica: druge organizacije, općine, medije?

 

O

Zvaničnim partnerstvom se smatra suradnja sa školama i drugim zainteresiranim stranama pri čemu.

  • Ovaj projekat se mora realizovati u partnerstvu sa srednjim školama i/ili stručnim školama. Samo projekti koji obuhvataju saradnju sa obrazovnom ustanovom kao partnerom ili (partnerima) mogu dobiti bespovratna sredstva (grant).
  • Ukoliko je moguće, projekat treba da obuhvati više od jedne srednje škole, u izuzetnim slučajevima partnerstva samo sa jednom školom, potrebno je obrazloženje
  • Organizacije civilnog društva koje se bave drugim oblastima, poput grupa za razvoj zajednice, socijalnih grupa, grupa iz oblasti rodnih pitanja, sindikata, religijskih grupa, grupa nastavnika itd. mogu imati direktnih koristi od projekta i učestvovati u grantu kao socijalni činilac, pod uslovom da je projekat usmjeren na obrazovanje za održivi razvoj.
  • Drugi socijalni činioci, poput lokalne uprave, lokalnih ili nacionalnih vlasti, njihovih zaposlenih ili zvaničnika se ohrabruju da se uključe u pripremu i sprovođenje grantova, kao i u pogledu sufinansiranja. Oni, međutim, ne mogu imati finansijske dobiti u okviru grantova. Plaćanje bilo koje vrste ovim učesnicima će dovesti do raskida suradnje u okviru grantova. 

P

Da li je neophodno da za svaku aktivnost pišemo Ankes D2?

 

I da li je neophodno uz prijavu dostaviti projekte na kojima smo radili u posljednje tri godine?

O

DA, Aneks D2 popunjavate za svaku pojedinačnu aktivnost.

Uz prijavu je neophodno dostaviti Listu referentnih projekata koje ste realizirali u posljednje tri godine.

P

Molim Vas da nam pojasnite ANEKS B. Ko stavlja pečat i potpis, glavna OCD ili partner u projektu

O

Pečat na Aneks B stavlja partnerska organizacija/škola u projektu

 

P

U objavljenom Javnom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga navedeno je da organizacije civilnog drustva koje imaju namjeru da apliciraju za sredstva osim opcih uslova treba da pokažu i ove odlike:

·    Spremnost da pripreme i sprovedu nacionalni projekat u maksimalnom trajanju od šest mjeseci;

·    Iskustvo u upravljanju projektima koje mogu da potkrijepe dokazima;Iskustvo u oblasti održivog razvoja i obrazovanja za održivi razvoj;

·    Dostupnost potrebne opreme i potrebnih kapaciteta za sprovođenje projeka 

Osim navedenog kao jedan od kriterija za ocjenu i odabir korisnika sredstava naveden je kapacitet i izvodljivost organizacije

Shodno navedenom zanima nas da li organizacije koje ne posjeduju trazene infrastrukturne kapacitete (kancelarijski prostor i opremu) a posjeduju relevatno osoblje i partnere za implementaciju projekta mogu uopce aplicirati na objavljeni Javni Poziv

O

Organizacije koje apliciraju na javni poziv moraju imati kancelarijski prostor i opremu neophodnu za realizaciju projekta.

: 1,784 views