Odgovori na pitanja - ELAN grant program

Juli 10, 2018

Redni broj

Pitanje

Odgovor

 

1.

U Vašem pozivu je navedeno da treba da se dostavi i Aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca kao dokaz da je udruženje aktivno. Naše udruženje je imalo određene izmjene koje su unesene u sudski registar u Sudu u našem gradu.

Dobili smo Rješenje 28.02.2018. - da li je ono kao takvo prihvatljivo ili ipak treba da Vam dostavimo Izvod iz sudskog registra?

 

Nije prihvatljivo. Standardne procedure podrazumijevaju dostavljanje Aktualnih izvoda (izdaje ga Ministarstvo pravde, nadležni sud ili drugi organ) ne starijih od 3 mjeseca, kao što je navedeno u pozivu, kao i ovjerenu kopiju istog.

 

 

2.

Poštovani,

molim odgovore na pitanja vezano za prvi krug predaje aplikacije; koncepta:

1. da li treba dokumentacija u ovom krugu biti predana u 5 primjeraka , kako stoji u listi za provjeru?

2. da li treba biti i ovo snimljeno na stick ili CD?

3. da li projekt treba trajati punu godinu dana ili može kraće?

 

Kompletna prijava za koncept projekta mora sadržati:

    KOVERTA 1

• Jedan štampani originalni primjerak Aneksi A–D (potpisani i ovjereni pečatom OCD)

• Jedan CD/USB sa elektronskom verzijom istih dokumenata (Aneksi A-D + SAŽETAK „Prethodne procjene i Samoprocjene“ sprovedene u OCD).

• Dodatna dokumentacija (navedena u dijelu 4.1.2 Poziva) – jedan primjerak

     KOVERTA 2

• 5 primjeraka/kopija Aneksi A–D + SAŽETAK „Prethodne procjene i Samoprocjene“  sprovedene u OCD).

Vaš projekat može trajati najkraće 9 mjeseci, najduže 12 mjeseci.

 

 

3.

Da li  dokumenti-kopije u koverti 2 trebaju biti ovjerene u Općini ili su dovoljne samo kopije ovjerenih dokumenata bez dodatnog ovjeravanja?

 

U koverti 2. nema dokumenata koje je potrebno ovjeravati u Općini, dovoljan je pečat OCD-a. Svi aneksi moraju biti ovjereni pečatom OCD i potpisani od strane ovlaštenog lica ili koordinatora projekta.

 

4.

Da li okolišne OCD koje se nisu našle u REC Registru okolišnih OCD-a mogu da apliciraju na ovaj Poziv za dodjelu grantova?

 

Da, mogu aplicirati na ovaj Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga, odnosno, Vaša organizacija ne mora biti dijelom NVO Direktorija/Registra okolišnih organizacija civilnog društva da bi bila podobna za učešće. Svi uslovi za učešće navedeni su u Pozivu za dodjelu grantova na našoj web stranici, kao i stranici ELAN projekta.

 

5.

U Priručniku za procjenu održivosti organizacije (ELAN projekat) se navodi da na Vašoj web stranici ima excel forma SO tabele (Aneksa 2 iz Priručnika).

 

Nažalost istu nisam u prilici da nađem na Vašoj stranici, stoga ljubazno molim da mi pošaljelete link (web poveznicu) za istu.

 

U fazi pripreme koncepta prijedloga projekta vodite se Tabelom 2. Četiri razvojne oblasti organizacije (str. 24.) iz Priručnika za procjenu održivosti organizacije.

Naglašavamo da ovo ne morate dostaviti u formi Excel dokumenta, potrebno je samo da tekstualno, kratko i jasno obrazložite potrebe organizacije u pogledu sedam osnovnih komponenti koje tabela 2. (str.24) sadrži, a tablice iz Anexa 2 neka posluže Vama i Vašim članovima kao smjernice šta tačno podrazumijeva svaka od ovih komponenti.

 

6.

Da li mogu lično podnijeti aplikaciju na Javni poziv za dodjelu grantova?

Možete poštom, pomoću kurira ili lično najkasnije do 13. jula 2018. godine do 16.00 sati (neće se uzeti u razmatranje pečat pošte). Zakašnjele prijave kao i one poslate elektronskom poštom neće biti uzete u razmatranje.

 

7.

U prilogu mail-a je bila dokumentacija koja prati program, međutim i nakon detaljnog isčitavanja nije nam jasno za kakve projekte će biti odobrena grant sredstva? Da li su u pitanju projekti koji se odnose na uređenje infrastrukture unutar OCD-a, da li su to neki drugi projekti koji se odnose uopšteno na jačanje OCD-a? Molimo za pojašnjenje u smislu sa kakvom idejom i kakvim projektom da Vam se obratimo jer smo zainteresovani za apliciranje, ali nismo sigurni u kojem smjeru da ide naša aplikacija.

 

 

Ovaj Poziv za dodjelu grantova tekućeg ELAN projekta ne podrazumijeva implementiranje aktivnosti koje za cilj imaju riješiti specifičan ekološki problem u Vašoj lokalnoj zajednici.

Nepovratna novčana sredstva ovom grant shemom usmjerena su na osnaživanje kapaciteta Vaše organizacije, odnosno ciljeva Razvojnog plana Vaše organizacije. Izrada i implementacija Organizacionog razvojnog plana treba biti usmjerena na sljedeća područja:

• Strateško vodstvo

• Specifična stručnost/expertiza

• Ljudski resursi

• Uredska infrastruktura

• Među-institucionalna povezanost

• Upravljanje projektima

Regionalni centar za okoliš vam ne može pružiti konkretnu ideju sa kojom će Vaša organizacija aplicirati na ovaj Poziv, ideju razvijate vi na osnovu tematskih oblasti prethodnih projekata koje je Vaša organizacija imala priliku implementirati te na osnovu potreba i nedostataka koje ste identificirali kao izuzetno važne tokom Procjene i Samoprocjene održivosti organizacije.

 

: 990 views