POZIV ZA DOSTAVLJANJE PUNUDA - SEA

Decembar 14, 2018

Povezani dokumenti

Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu, Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH) pokrenuo je postupak nabavke za izradu studije Strateške procjene utjecaja na životnu sredinu za Plan upravljanja otpadom Republike Srpske.

Ovim putem pozivamo Vas da pošaljete Vašu ponudu za nevedene usluge.

Ponuda može biti dostavljena najkasnije do 10:00, Petak, Januar 04, 2019 na dole navedenu adresu:

Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu

Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH)

Pehlivanuša 1, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ref: D-2592-12/2018


Vaš prijedlog mora biti dostavljen i napisan na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine i s validnošću ponude od najmanje 60 dana

Pri pripremi Vaše ponude, vodite računa o tome da ista pristigne na gore navedenu adresu prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Prijedlozi koje REC BiH dobije nakon gore navedenog roka, iz bilo kojeg razloga, neće se uzeti u razmatranje. Svi doklumenti koji se dostavljaju moraju biti dostavljeni kao original ili ovjerena kopija od strane nadležnog organa.

Vaša ponuda bit će pregledana i ocijenjena na temelju potpunosti i usklađenosti Vaše ponude i odgovora sa zahtjevima Projektnog zadatka i svim ostalim dodatcima koji pružaju odgovore na detalje zahtjeva REC BiH.
Prijedlog koji udovoljava svim tehničkim zahtjevima, ispunjava sve kriterije ocjenjivanja i nudi najbolju vrijednost za novac, odabire se kao najbolji i dodjeljuje ugovor. Svaka ponuda koja ne udovoljava zahtjevima bit će odbijena.

Svaka odstupanja između jedinične cijene i ukupne cijene Ponude ponovno će izračunati REC BiH, a jedinična cijena će prevladati, a ukupna cijena će se ispraviti. Ako Ponudžač ne prihvati konačnu cijenu na temelju REC BiH ponovnog izračuna i ispravka pogrešaka, Ponuda će biti odbijena.

REC BiH ne prihvata nijednu promjenu cijene zbog inflacije, promjene kursa ili bilo kojeg drugog tržišnog faktora nakon primitka Ponude.

Imajte na umu da REC BiH nije dužan prihvatiti bilo koju ponudu niti dodijeliti ugovor niti je odgovoran za troškove povezane s pripremanjem Ponudžača usluga i dostavom prijedloga, bez obzira na ishod ili način provođenja postupka.

REC BiH potiče svakog potencijalnog Ponudžača da spriječi i izbjegava sukobe interesa, otkrivajući REC BiH ako se Vi ili bilo koji od vaših uposlenih koji su uključeni u pripremu ponude mogu naći u toj situaciji.

REC BIH provodi nultu toleranciju na prijevaru i druge propisane prakse te se zalaže za sprečavanje, prepoznavanje i rješavanje svih takvih djela i postupaka protiv REC BiH, kao i trećih strana uključenih u aktivnosti REC BiH. REC BIH očekuje od svojih pružatelja usluga da se pridržavaju Kodeksa ponašanja dobavljača REC BiH i pravila koja nalaže nacionalno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

 

: 1,129 views