Jačanje prekogranične saradnje u slivu rijeke Drine s ciljem smanjenja stepena siromaštva i unaprjeđenja upravljanja vodama kroz pružanje podrške Komisiji za rijeku Drinu

Enhancing Cross-Border Cooperation in the Drina River Basin

Izvor finansiranja

Norway

Naziv klijenta/donatora

Ministry of Foreign Affairs of Norway

Ukupan iznos projekta

EUR 740,000

Date

Juli 2009 – Juli 2011

Zemlje korisnice

Bosnia and Herzegovina | Montenegro | Serbia

Broj uposlenih

17

Regionalni centar za okoliš (REC) počeo je sa implementacijom projekta “Jačanje prekogranične saradnje u slivu rijeke Drine s ciljem smanjenja stepena siromaštva i unaprjeđenja upravljanja vodama kroz pružanje podrške Komisiji za rijeku Drinu”. Ovaj projekat predstavlja nastavak aktivnosti koje su započele još prije 8 godina kada je Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, Regionalnom Centru za okoliš dodijelilo finansijska sredstva za implementaciju projekata usmjerenih na jačanje prekogranične saradnje u slivu rijeke Drine.  Prethodni projekti su za rezultat imali uspostavljanje Komisije za rijeku Drinu, pružena je tehnička podrška opštinama za uklanjanje površinskog otpada u rijeci Drini, te poboljšanje stanja svijesti o potrebi zaštite rijeka kao jedinstvenog resursa. Takođe, kroz prethodne aktivnosti uspostavljena je platforma za prekogranični dijalog obuhvatajući sve relevantne zainteresovane strane, te pružena podrška procesima pristupanja EU u cijelom regionu kroz promovisanje međunarodno prihvaćenih praksi i standarda zaštite i upravljanja slivom rijeke Drine.

Na osnovu sadašnjeg statusa prekogranične saradnje u slivu rijeke Drine uz čvrstu opredijeljenost vlada država Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije da nastave usklađivanje sa okvirnom politikom EU u procesu pristupanja, računajući na lokalne kapacitete razvijene u okvirima Komisije za rijeku Drinu, kroz ovaj projekat će se:

  • Napraviti evidencija značajnih pritisaka i uticaja u slivu rijeke Drine;
  • Pružiti podrška u rješavanju problema otpada u tri pilot opštine u slivu rijeke Drine;
  • Izgraditi kapaciteti i pružiti podrška umrežavanju u postojeći Dunav/Sava sistem ranog upozoravanja na opsanost od akcidenata (AEWS);
  • Obezbijediti jačanje svijesti i edukaciju stanovništva koje živi u slivu rijeke Drine;
  • Pružiti podrška Komisiji za rijeku Drinu.

Sve navedene aktivnosti su usklađene sa prioritetima triju država učesnica u projektu, Komisije za rijeku Savu i u skladu sa procesom pristupanja EU. Aktivnosti će dalje poboljšati saradnju u slivu rijeke Drine i doprinijeti smanjenju stope siromaštva, te poboljšanju prakse u upravljanju vodama u slivu rijeke Drine.

Na osnovu iskazanog interesa opština članica, Komisija za rijeku Drinu će se dodatno učvrstiti i institucionalizovati tokom implementacije projekta. Državne vlasti i Komisija za rijeku Savu će biti direktni korisnici uspostavljenih evidencija i Sistema ranog upozoravanja na opasnost od akcidenata (AEWS), kao polazne osnove za daljnje korake ka implementaciji nove EU politike za vode, na državnom nivou. Ovaj će projekat takođe pomoći zemljama da ispune državne i međunarodne zahtjeve postavljene u EU Okvirnoj direktivi za vode.

Komponenta 1: Evidencija značajnih pritisaka i uticaja u slivu rijeke Drine

Aktivnosti u okviru ove komponente bit će koncentrirane na prikupljanje i pohranjivanje informacija o tipu i obimu antropogenog zagađenja kome su po pravilu izloženi vodeni resursi u Slivu, a posebno na procjenu i identifikaciju važnih tačkastih i difuznih izvora zagađenja, od urbanih, industrijskih, poljoprivrednih i drugih objekata i aktivnosti te sprovesti procjena osjetljivosti površinske vode vodnih tijela na gore navedena zagađenja. Metodologija koju su razvile države iz sliva rijeke Dunav biti će usvojena i korištena za ovu svrhu. Aktivnosti će biti provedene unutar radne grupe Komisije za rijeku Drinu uspostavljene za ovu svrhu i uz pomoć stručnjaka iz regiona.

Komponenta 2. Podrška rješavanju problema otpada u tri pilot opštine u slivu rijeke Drine

Na osnovu rezultata Komponenete 1, REC će odabrati tri opštine u regionu za implementaciju prioritetnih aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje zagađenja sliva rijeke Drine. Nakon što lokalne zajednice podnesu aplikacije, REC će svakoj od odabaranih općina dodijeliti finansijska sredstva u iznosu od 25.000 EUR za besprijekorno kreirane aktivnosti usmjerene na adekvatno upravljanje otpadom. Opštine korisnice projekta će imati obavezu da obezbijede 25.000 EUR kofinansiranja (u gotovini ili nematerijalnim sredstvima). Kao što je bio slučaj u prethodnim projektima, REC će uspostaviti kriterije za dodjelu finansijskih sredstava i sprovesti transparentan proces odabira opština korisnica. Pored konkretne aktivnosti koja će doprinijeti sprečavanju zagađenja vodnih tijela u slivu rijeke Drine, krajnji cilj ove komponenete je uticaj na svijest stanovnika i uvođenje novih praksi koje se mogu primijeniti u drugim opštinama kao uspješni primjeri (npr. podizanje ograde na lokalnim odlagalištima otpada, organizovano prikupljanje otpada, transport itd).

Komponenta 3. Izgradnja kapaciteta i podrška umrežavanju u postojeći Dunav/Sava Sistem ranog upozoravanja na opasnost od akcidenata (AEWS)

U ovoj komponenti naglasak će biti stavljen na jačanje institucionalnog okvira i izgradnju kapaciteta s ciljem bolje prevencije akcidenata, sisteme ranog upozoravanja, poboljšanu spremnost i mjere za reagovanje na regionalnom i lokalnom nivou.Zemlje iz sliva rijeke Dunav su razvile i uspostavile potpuno operativan AEWS, još početkom ovog stoljeća. Kako je sliv rijeke Drine jedan od važnih Dunav/Sava podslivova, projekat će pružiti podršku naporima država iz sliva rijeke Drine da se povežu na sistem, primjene metodologiju i slijede ICPDR smjernice. Facilitacija ovog procesa će biti omogućena unutar okvira radne grupe Komisije za rijeku Drinu, uz pomoć ICPDR i stručnjaka iz Međunarodne Komisije za sliv rijeke Save.

Komponenta 4. Podizanje svijesti i edukacija o okolišu

U okviru ove komponenete sve aktivnosti će biti propraćene različitim dešavanjima koje će biti organizovane s ciljem promovisanja dostignuća i obezbjeđenja šireg učešća u projektnim aktivnostima lokalnog stanovništva iz područja sliva rijeke Drine. Djeca školskog uzrasta će biti primarna ciljna grupa, kao i odabrane zainteresovane strane koje potpomažu implementaciju komponenti 1, 2 i 3. REC će organizovati pilot predavanja u osnovnim školama s ciljem podizanja svijesti najmlađe populacije o okolišu. Projekat će takođe pružiti podršku i važnim javnim događajima u slivu rijeke Drine koje tradicionalno organizuju opštine u sve tri države (sajam poljoprivrede, amaterske trke čamcima, javne proslave, itd.). Pored navedenog, bit će organizovani treninzi s ciljem informisanja šire javnosti (s naglaskom na mlađe generacije i žene) , o povezanosti između zaštite vodnih resursa, upravljanja otpadom i javne uloge u efikasnijem radu AEWS-a kao i o opštim idejama o novoj politici Evropske Unije po pitanju voda; rješavanju odabranih problema i korištenju različitih pomoćnih alata.

Komponenta 5. Podrška Komisiji za rijeku Drinu  

Tokom implementacije projekta predviđa se neprekidan rad radnih tijela/grupa Komisije za rijeku Drinu. Uz pružanje podrške grupama eksperata, neophodno je podržati i organizovanje velikih sastanaka zainteresovanih strana.

Sastanci članova Komisije za rijeku Drinu i državnih vlasti će biti jedinstvene prilike za komuniciranje o projektnim aktivnostima i projektnim rezultatima. Pomoću njih će se obezbjediti potpuno učešće lokalnih zajednica i zainteresovane javnosti.Sastanci će takođe poslužiti i kao forum za daljnji razvoj prekogranične saradnje i osnova za izradu prekograničnog akcionog plana za zaštitu rijeke Drine, kao što je predloženo od strane izvršnog tijela Komisije za rijeku Drinu na sastanku održanom u martu, 2009. godine, u prisustvu predstavnika Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

U okviru projekta bit će organizovana četiri sastanka Komisije za rijeku Drinu.