Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu

Education for Sustainable Development in the Western Balkans

Izvor finansiranja

Finland

Naziv klijenta/donatora

Ministry of Foreign Affairs, Finland

Ukupan iznos projekta

EUR 4,307,000

Date

April 2009 – April 2013

Zemlje korisnice

Bosnia and Herzegovina | Montenegro | Serbia

Broj uposlenih

21

Projekat "Obrazovanje za održivi razvoj na Zabadnom Balkanu" ima za cilj pružanje podrške sprovođenju reformi u sektoru obrazovanja i strategija za obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu putem izrade, sprovođenja i širenja ideje o održivoj školi na nivou osnovne škole. Tačnije rečeno, sveukupni dugoročni cilj programa je da ESD bude sastavni dio osnovnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu, te efikasno raspoređivanje škola u njihovim zajednicama kako bi se maksimalno iskoristili potencijali za postizanje održivog razvoja.

Svrha ovog projekta je unapređenje praksi za održivi razvoj u školama i zajednicama u području sliva rijeke Drine (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) i na širem području Zapadnog Balkana. Pokazatelji za verifikaciju postizanja cilja projekta su obrazovni pokazatelji i pokazatelji održivosti u široj zajednici.

Očekuje se da će cilj projekta biti postignut putem ostvarivanja sljedećih rezultata:

 • Koncept održive škole izrađen i usvojen u 80 posto ciljnih škola
 • Zajednice rade zajedno sa održivim školama na održivom razvoju
 • Obrazovni sistem i lokalna uprava za okoliš/životnu sredinu u BiH, Crnoj Gori i Srbiji su unaprijeđeni i imaju koristi od koncepta održive škole

Program politike razvoja usvojen od strane Vlade Finske 18.oktobra 2007. godine posebno ističe ekonomsku, ekološku i društvenu održivost, izjavljujući pri tome da je "dobro obrazovanje kamen temeljac održivog razvoja". Finska također ističe procese sprječavanja kriza i podršku mirovnim procesima kao važan elemenat unapređenja društveno održivog razvoja. Također, unapređenje položaja žena, prava lako marginalizovanih grupa ljudi, te HIV/sida i pitanja očuvanja okoliša/životne sredine uzimaju se u obzir na svim nivoima politike razvoja.

Da bi se obezbjedila usklađena reakcija na potrebe zemalja Zapadnog Balkana u okviru opštih finskih prioriteta razvoja, Studija izvodljivosti o programu razvoja obrazovanja o okolišu/životnoj sredini na Zapadnom Balkanu je sprovedena početkom 2008. godine u Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Studija je utvrdila da su prvi koraci u razvoju obrazovanja za održiv razvoj (Education for Sustainable Development - ESD) poduzeti kako u okviru zemalja, tako i na regionalnom nivou. Zaključak ove studije je bio da bi pomoć Finske programu razvoja ESD bila dobrodošla i preporučena, a da u mogućem obimu program treba da sadrži komponente specifične za region i zemlje. Kao prioriteti za ovaj program određene su sljedeće oblasti:

 • Obrazovanje nastavnika (Obuka o suštini ESD-a prije zapošljavanja i tokom radnog odnosa);
 • Izrada nastavnog plana i programa, uključujući vannastavne aktivnosti i izradu obrazovnih materijala;
 • Kampanje za podizanje svijesti javnosti o obrazovanju vezanom za okoliš/životnu sredinu / održivost;

Poboljšanje umreženosti i saradnja u cilju razmjene iskustava i definiranja dobre prakse i pristupi  kod obrazovanja vezanog za okoliš/životnu sredinu / održivost.

Sveukupni cilj

Ovaj program ima za cilj pružanje podrške sprovođenju reformi u sektoru obrazovanja i strategija za obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu putem izrade, sprovođenja i širenja ideje o održivoj školi na nivou osnovne škole. Tačnije rečeno, sveukupni dugoročni cilj programa je da ESD bude sastavni dio osnovnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu, te efikasno raspoređivanje škola u njihovim zajednicama kako bi se maksimalno iskoristili potencijali za postizanje održivog razvoja.

Korisnici i zainteresovane strane

U ovom programu geografsko područje obuhvaćeno intervencijom usredsređeno je na prirodne resurse i niz problema zaštite okoliša/životne sredine koji su zajednički za izvjestan broj potencijalnih opština/općina i škola koje se u njima nalaze. Predloženo geografsko područje koje je predmet ovog projekta je sliv rijeke Drine koji je linijski ograničen rijekom Drinom i koga dijele zemlje partneri u projektu: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.

Sliv rijeke Drine obuhvata oko 60 relativno nerazvijenih i uglavnom seoskih opština/općina. Ove zajednice čine početni spisak, od kojih će biti izabrano 25 ciljnih opština/općina.

Krajnji korisnici programa su učenici u zemljama partnerima. Na sistemskom nivou, dva osnovna nivoa obrazovnih i drugih organizacija će imati koristi od ovog procesa i imaće vlasništvo nad njegovim rezultatima: lokalni (škole i opštine/općine) i odgovarajući državni organi.

Škole (i opštine/općine) na Zapadnom Balkanu dobiće podršku kako bi iskazale posvećenost i uložile napore za unapređenje praksi koje promovišu održivi razvoj. Ovo će za posljedicu imati povećanje svijesti i znanja o održivom razvoju među ciljnim stanovništvom (učenici, nastavnici, direktori škola), mjereno putem procjene rezultata učenja. Pored toga, ovaj projekat će sarađivati sa čelnim ljudima u zajednicama kako bi se povećala održivost u zajednicama partnerima, što se mjeri pomoću pokazatelja lokalne održivosti.

Državni organi značajni za ovaj projekat će biti ministarstva obrazovanja/prosvjete i ministarstva za okoliš/životnu sredinu, ili ustanove koje su oni ovlastili. Državne ustanove za obuku nastavnika (koje rade nezavisno ili pri ministarstvima obrazovanja), nacionalna udruženja nastavnika za obrazovanje za održivi razvoj, nacionalna udruženja lokalnih organa vlasti i njihovi odbori za okoliš/životnu sredinu i obrazovanje smatraju se važnim zainteresovanim stranama u ovom kontekstu obzirom da oni obezbjeđuju dodatne veze između lokalnih i centralnih nivoa vlasti. Ova udruženja služe kao platforme za širenje značajnih informacija među školama i opštinama/općinama u zemljama partnerima i obezbjeđuju vezu između spoljnih tj. međunarodnih procesa i partnera. Ovaj projekat će pružiti priliku odgovarajućim nacionalnim činiocima da dalje izgrade svoje kapacitete u pogledu obrazovanja za održivi razvoj i planiranja lokalne održivosti, a kako bi se omogućilo širenje i nastavak ovih procesa i u drugim zajednicama u njihovim zemljama. Osjećaj nacionalnog vlasništva dodatno će biti pojačan kroz prezentacije i razmjenu ideja i iskustava na državnom i regionalnom sastanku koji će biti organizovani u okviru ovog projekta.

Poboljšanje rezultata učenja i praksi u školama i zajednicama koje promoviraju održivi razvoj na Zapadnom Balkanu sa sljedećim izvorima verifikacije:

 • Školski izveštaji

 • Informacioni sistem za upravljanje obrazovanjem (EMIS)

 • Procjena rezultata učenja (npr. PISA)

Povećanje broja škola koje promoviraju koncept održivog razvoja sa sljedećim izvorima verifikacije rezultata:

 • Prateća istraživanja obrazovanja

 • Pokazatelji okoliša/životne sredine

Povećanje broja opština/općina koje školama obezbjeđuju okruženje u kome mogu zajednički da rade na postizanju održivog razvoja sa sljedećim izvorima verfikacije rezultata:

 • Procjena zaštite okoliša/ životne sredine i održivosti u zajednicama

Povećanje održivosti kod zajednica partnera sa sljedećim izvorima verfikacije rezultata:

 • Pokazatelji lokalne održivosti (multisektorski angažman u procesu planiranja, nivo konsultacija sa grupama u zajednici, stepen učešća u procjeni, otvoreno praćenje i procedure izvještavanja)