Pravilno upravljati vodom i otpadom

Pravilno upravljati vodom i otpadom
Mart 2013 | Ispiši | Brošura

Prilikom implementacije i provođenja zakona, lokalne vlasti imaju važnu ulogu u cjelokupnom političkom sistemu države. Ako građani dođu u kontakt sa javnom upravom, to je najčešće na nivou lokalne zajednice. Kada se radi o lokalnim pitanjima, građani se organizuju i uključuju u lokalne inicijative, i to one koje nemaju političku konotaciju. Stoga, dobra saradnja između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva (OCD) donosi dobrobit svim zainteresovanim stranama i ukoliko takva saradnja dobro funkcioniše, ona je od koristi za sve stanovnike, gradova ili naselja.
Ova brošura posmatra načine na koje lokalne inicijative i lokalne zajednice mogu sarađivati u oblasti zaštite
okoliša. Obrađujući teme upravljanja vodama i otpadom, istovremeno su pojašnjena određena područja
gdje je spomenuta saradnja od krucijalnog značaja. Takođe su dati primjeri uspješne saradnje iz Njemačke, Latvije, kao i Bosne i Hercegovine.

Ova brošura je dio projekta kojeg finansira Evropska unija, “Prilike i izazovi javnog učešća i saradnja između
nevladinih organizacija (NVO) i lokalnih i regionalnih samouprava u Bosni i Hercegovini uz EU okolišno zakonodavstvo”, u kojem su lokalne OCD obučavane i upoznate sa zahtjevima EU u oblasti upravljanja vodama i otpadom.

Izdanje / Jezičke verzije