Pregled okoliša/životne sredine u JIE

Pregled okoliša/životne sredine u JIE
Decembar 2013 | Ispiši | Knjiga

Podjela bivše Jugoslavije u neke od najnovijih evropskih nacionalnih država donijela je značajne promjene u Jugoistočnoj Evropi (SEE) ali i značajne izazove. Jedan od izazova za nekoliko državnih administracija u regionu je da razviju i njeguju više strana partnerstva u svrhu rješavanja zajedničkih problema. U posljednjih nekoliko godina, širok spektar predmeta vezanih za problematiku okoliša/ životne sredine (sa opštim prekograničnim karakteristikama) postala su ključni motivacioni faktor u regionu za razvijanje novih oblika međunarodne saradnje i sposobnosti umrežavanja.
Themismreža je osnovana kao direktan rezultat napora da se ispuni jedan poseban, regionalni izazov a to je nelegalna sječa šume. Zvanični početak rada Themis mreže obilježen je usvajanjem zajedničke deklaracije od strane učesnika na konferenciji o nelegalnoj sječi šume i ekološkom kriminalu održanoj u Budimpešti, Mađarska, u novembru 2010. godine. Takođe, rezultat te konferencije bio je odobravanje prvog
višegodišnjeg programa rada mreže (MAP) za čiju je implementaciju sredstva izdvojila Austrijska agencija za razvoj i saradnju, za period 2012.-2013. godine.

Ova publikacija, koja se bavi širokim spektrom pitanja od značaja za Jugoistočnu Evropu (neka su regionalnog karaktera a druga imaju više nacionalni fokus), predstavlja napor da podijelimo neke najbolje prakse, pruža smjernice i pomaže podizanju svijesti.

Izdanje / Jezičke verzije